Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika "Copernicus" została założona w 1991 roku z inicjatywy rodziców uczniów, jej jedynym celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. M Kopernika w Warszawie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja jest wpisana do rejestru fundacji - KRS w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000109536 z siedzibą ul. Bema 76, 01-225 Warszawa.

 

Przez wszystkie lata swojego działania Fundacja Copernicus współfinansowała zajęcia z „native speakerami”, językowe oraz dodatkowe (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad oraz matury) dla uczniów naszej Szkoły. W ramach tych działań nadal współfinansowane są zajęcia językowe i dodatkowe uczniów, jak również niektóre sportowe. Fundacja dba również o poprawę stanu technicznego Szkoły poprzez zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego  i  wyposażenia. Fundacja dokonała zakupu m.in. szafek uczniowskich, mebli do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego i kopiarki. W ostatnich latach Fundacja sfinansowała kapitalny remont jednej z łazienek uczniowskich.

 

Istotnym elementem działań Fundacji jest dofinansowanie prowadzonych przez Szkołę programów międzynarodowych IB MYP i IB DP w zakresie: zakupu pomocy dydaktycznych, kalkulatorów graficznych, anglojęzycznych podręczników oraz literatury. Fundacja współfinansuje również szkolenia nauczycieli wymagane do prowadzenia wyżej wymienionych programów.

 

Kolejnym działaniem Fundacji jest promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów zewnętrznych – zarówno zdających polską maturę, jak i międzynarodową. Fundacja wspiera również inicjatywy wychowawcze szkoły poprzez analizę tych działań i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli i wychowawców. 

 

Głównym źródłem dochodów Fundacji są wpłaty dokonywane przez rodziców uczniów, którzy w ten sposób wspierają działania Szkoły. Wszystkie decyzje podejmuje Rada Fundacji, która składa się z 6-9 rodziców uczniów wybieranych zgodnie z zapisami Statutu Fundacji.

Rada Rodziców XXXIII LO:

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank Pekao SA
Numer konta: 92 1240 6292 1111 0010 3617 2925

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS":

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank Pekao SA
Numer konta: 98 1240 6292 1111 0010 3617 4466

Opłaty związane z programem Matury Międzynarodowej (IB DP):

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS"

Bank Pekao SA

Numer konta: 52 1240 6292 1111 0010 8482 1376

z dopiskiem "DP - Imię i nazwisko ucznia"

 

Opłaty związane z programem Middle Years Program (IB MYP):

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS"

Bank Pekao SA  

Numer konta: 64 1240 6292 1111 0010 8482 1451

z dopiskiem "MYP - Imię i nazwisko ucznia"


Opłaty związane z wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Numer konta: 98 1030 1508 0000 0005 5086 7028

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

 

Informujemy, że na potrzeby Studniówki został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS"

Bank Pekao SA

Numer konta: 50 1240 6292 1111 0010 8482 0539

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

 

Informujemy, że na potrzeby Wycieczek szkolnych został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS"

Bank Pekao SA

Numer konta: 32 1240 6292 1111 0010 7575 6698

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia, nazwiska ucznia i klasy oraz identyfikator wycieczki uzgodniony z organizatorem wycieczki - nauczycielem (np. Pogoria, Austria...).

 

Informujemy, że na potrzeby innych projektów typu MUN, MOOTCOURT został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS"

Bank Pekao SA 

Numer konta: 09 1240 6292 1111 0010 7575 6627

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia, nazwiska ucznia i klasy oraz identyfikator projektu.