Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci, w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

Młody Kopernik

DWUJĘZYCZNE:

1 klasa matematyczno-fizyczna z grupą olimpijską (M);

1 klasa matematyczno-fizyczno-architektoniczna (A);

2 klasy biologiczno-chemiczne (P);

1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;

1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (MYP) – z programem MYP (IB Middle Years Programme).Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.


Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz  – do klasy matematyczno-fizycznej i matematyczno-fizyczno-architektonicznej: z fizyki; – do klasy biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; – do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; – do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii – do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2022/23:
– 6 kwietnia 2022, środa 18:00
– 23 kwietnia 2022, sobota 10:00
O formie (online/stacjonarnie) poinformujemy przed spotkaniami.

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można dostarczać w formie podpisanych skanów poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@kopernik.edu.pl  (nie wcześniej niż od 16 maja 2022).

Wniosek może być złożony w dniach od 16 maja do 30 maja 2022 do godz. 15:00 w następujący sposób:

  • e-wniosek podpisany profilem zaufanym (nie musi być drukowany – wystarczy, że jest złożony w systemie elektronicznej rekrutacji)
  • wniosek w wersji papierowej (dostarczony osobiście do szkoły lub ewentualnie wysłany na adres rekrutacja@kopernik.edu.pl, jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru)

W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1A, Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:

https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Prezentacja REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych). Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.od 16 maja do 30 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin)język angielski –  3.06.2022
I tura o godzinie 9:30 (kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę A – K)
II tura o godzinie 13:00 (kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę L – Ż)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych15 czerwca
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin)24 czerwca godz. 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie8 lipca
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 16 do 30 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 24 czerwca do 13 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia20 lipca godz. 14.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 21 lipca do 27 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28 lipca do godz. 14.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 sierpnia do 3 sierpnia do godz. 15. 00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie4 sierpnia godz. 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych11 sierpnia
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 1 sierpnia do 3 sierpnia do godz. 15. 00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia12 sierpnia
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 16 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 sierpnia do godz. 14.00

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas (wynik zawiera punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych):

1M       194,431P       187,661G       193,061L        H 182,32 / N 177,531MYP  215,37

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

Informacje Biura Edukacji dostępne pod następującym linkiem: Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych na rok szkolny 2022/2023