WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY Z PROGRAMEM DYPLOMOWYM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Wyciąg ze statutu szkoły

Rozdział IV

Organizacja pracy Szkoły

§ 24.

1. Szkoła prowadzi oddziały międzynarodowe dla oddziałów gimnazjalnych i licealnych w ramach programów Organizacji Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate Organization (w skrócie IBO):

1) International Baccalaureate Diploma Programme (w skrócie IB DP) – Program Dyplomowy Organizacji Matury Międzynarodowej jest realizowany w dwóch ostatnich klasach Liceum i kończy się egzaminami maturalnymi;

2) International Baccalaureate Middle Years Programme (w skrócie IB MYP) – Międzynarodowy Program Gimnazjalny jest realizowany w oddziałach gimnazjalnych.

2. Szczegóły realizacji programów IBO regulują odrębne przepisy, w szczególności IB DP i IB MYP - From Principles into Practice, opracowane przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

3. W klasie pierwszej Liceum tworzy się oddział przygotowujący do programu Matury Międzynarodowej o nazwie zwyczajowej pre-DP.

4. Uczeń oddziału pre-DP w wyznaczonym terminie, najpóźniej do końca marca składa ostateczną deklarację wyboru przedmiotów w programie IB DP na piśmie, podpisaną przez ucznia i rodziców.

5. Uczeń dokonuje wyborów spośród przedmiotów oferowanych przez Szkołę, biorąc pod uwagę swoje plany edukacyjne, w tym wymagania rekrutacyjne uczelni.

6. Zgodnie z wymogami IBO uczeń IB DP wybiera po jednym przedmiocie z każdej grupy przedmiotów, z zastrzeżeniem, że trzy przedmioty realizuje na poziomie wyższym (HL). Wszyscy uczniowie realizują przedmiot Theory of Knowledge (teoria wiedzy) na jednym poziomie.

Podział na grupy przedmiotów IB DP:

1) grupa pierwsza – język ojczysty – język polski: program A Literature (Literatura) na poziomach podstawowym (SL) oraz wyższym (HL);

2) grupa druga – język obcy – język angielski, do wyboru: program A Language and Literature (język i literatura) na poziomach podstawowym (SL) oraz wyższym (HL); program B Language Aquisition (nauka języka) na poziomie wyższym (HL);

3) grupa trzecia – przedmioty społeczne, do wyboru: historia, geografia, ekonomia, polityka, psychologia na poziomach podstawowym (SL) oraz wyższym (HL);

4) grupa czwarta – przedmioty eksperymentalne, do wyboru: biologia, chemia, fizyka, na poziomach podstawowym (SL) oraz wyższym (HL);

5) grupa piąta – matematyka, do wyboru: Mathematics SL, Mathematical Studies na poziome podstawowym (SL); Mathematics HL na poziomie wyższym (HL);

6) grupa szósta – przedmioty artystyczne lub drugi język obcy lub kolejny przedmiot z grupy trzeciej lub czwartej, do wyboru: Visual Arts (sztuki wizualne), język niemiecki kontynuacja, język francuski kontynuacja, biologia, chemia, geografia na poziomach podstawowym (SL) oraz wyższym (HL); język hiszpański dla początkujących (Ab initio), język hiszpański kontynuacja na poziomie podstawowym (SL).

8. Grupy i poziomy nauczania wyszczególnione w ust.7. tworzy się uwzględniając możliwości kadrowe i organizacyjne Szkoły; minimalna liczba uczniów w danej grupie wynosi 6.

9. Podział na grupy przedmiotów IB MYP:

1) grupa pierwsza – język ojczysty: język polski (literatura i język);

2) grupa druga – język obcy: język angielski (nauka języka);

3) grupa trzecia – przedmioty społeczne: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia;

4) grupa czwarta – przedmioty eksperymentalne: biologia, fizyka, chemia;

5) grupa piąta: matematyka;

6) grupa szósta – sztuka: zajęcia artystyczne, drama, plastyka, muzyka;

7) grupa siódma – nauki techniczne: informatyka i technika;

8) grupa ósma – wychowanie fizyczne i prozdrowotne.

10. Uczeń oddziału IB MYP realizuje wszystkie przedmioty wymienione w ust.9 oraz w pełni polską podstawę programową (w tym naukę drugiego języka obcego, religii lub etyki zgodnie z deklaracją), a także przystępuje do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z odpowiednimi

przepisami.

11. Uczeń oddziału IB ma obowiązek zrealizować:

1) IB DP: działania twórcze, sportowe i społeczne (w skrócie CAS – Creativity, Activity, Service); Extended Essay;

2) IB MYP: wolontariat (w skrócie SA -Service as Action), grupowy projekt społeczny, badawczy (w skrócie CP – Community Project).

12. Rodzice uczniów klas realizujących programy IB DP i IB MYP uczestniczą w kosztach związanych z funkcjonowaniem tych programów, a w szczególności:

1) pokrywają całkowite koszty egzaminów końcowych w wysokości ustalonej przez International Baccalaureate Organization w programie IB DP;

2) wnoszą opłaty na wyodrębnione konta Rady Rodziców pokrywające częściowe koszty:

a) funkcjonowania programu poza granicami kraju, korespondencji, szkoleń nauczycieli i uczestnictwa w konferencjach, współpracy międzynarodowej i krajowej szkół IB,

b) wyposażenia biblioteki w podręczniki, książki i pomoce naukowe niezbędne dla prawidłowej realizacji programów,

c) zakupu materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji programów wykraczających poza polską podstawę programową, np. odczynniki i materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych, scenicznych.

13. Terminy i wysokości opłat, o których mowa w ust. 13. pkt. 2, ustala Prezydium Rady Rodziców, na wniosek koordynatorów IB MYP i IB DP odpowiednio i podaje do wiadomości

rodziców podczas rekrutacji.

14. Opłaty, o których mowa w ust. 13. pkt. 2, składają się z bezzwrotnego wpisowego oraz kwoty określonej miesięcznie, która podlega rozliczeniu miesięcznemu w przypadku decyzji rodziców ucznia o rezygnacji z nauki lub skreślenia ucznia z listy uczniów lub przeniesienia do oddziału równoległego. W przypadku uczniów pełnoletnich decyzję o rezygnacji podejmuje uczeń.

15. Plany finansowe funduszy IB MYP i IB DP współtworzą i przyjmują ich realizację przewodniczący Rad Oddziałowych oddziałów realizujących te programy.

16. Za realizację tych planów odpowiadają koordynatorzy IB DP i IB MYP.

17. Realizację planu finansowego funduszy programów IB DP i IB MYP zatwierdza Rada Rodziców.

18. W szczególnych przypadkach Prezydium Rady Rodziców może zwolnić z całości lub części opłat wymienionych w ust. 13. pkt. 2.

Rozdział V

Zasady rekrutacji do oddziałów IB DP

§ 39.

1. Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Kwalifikacyjną ds. Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej, określa regulamin jej działań i zadania członków. Komisja działa w składzie:

1) Koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej w funkcji przewodniczącego;

2) wychowawcy oddziałów pre-DP;

3) nauczyciele języka angielskiego uczący w oddziałach pre-DP;

4) wyznaczeni nauczyciele przedmiotów nauczanych w programie DP.

2. Do oddziału z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej przyjmowani są

uczniowie:

1) na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej oddziału pre-DP XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie;

2) na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania w miarę wolnych miejsc;

3) inni uczniowie, na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego

lub powracający z zagranicy, mający prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego w miarę wolnych miejsc.

3. Ze względu na metodykę i metodologię nauczania w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej warunkiem zakwalifikowania się kandydatów wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest uzyskanie w klasyfikacji końcowej oddziału pre-DP co najmniej oceny dobrej z języka angielskiego, co najmniej 85% frekwencji oraz pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej.

4. W przypadkach szczególnych, między innymi absencji wynikającej ze zdarzeń losowych, decyzję podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

5. Uczeń wymieniony w ust. 2 pkt 1niezakwalifikowany do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej może kontynuować naukę w wybranym oddziale klasy drugiej w miarę wolnych miejsc.

6. Podstawą przyjęcia kandydatów wymienionych w ust. 2 pkt. 2 są oceny co najmniej dobre z języka angielskiego i przedmiotów wybieranych na poziomie wyższym (HL) oraz co najmniej 85% frekwencja oraz pozytywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej wydana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

7. Podstawą przyjęcia kandydatów wymienionych w ust. 2 pkt. 3 są wyniki egzaminów w formie pisemnej i ustnej z następujących przedmiotów:

1) języka polskiego,

2) języka angielskiego,

3) matematyki

oraz pozytywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej wydana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

8. Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej wybierają w grupie 1 przedmiotów, inny niż polski język ojczysty, uzyskują zwolnienie z egzaminu z języka polskiego. Zwolnienie jest równoważne z uzyskaniem z tej części egzaminu wyniku średniego z pozostałych części egzaminu danego ucznia.

9. Ze względów organizacyjnych, uczniowie, którzy wybierają w grupie 1 przedmiotów inny niż polski język ojczysty, realizują naukę tego języka w systemie nauki własnej (selftaught); w powyższym przypadku nie jest możliwy wybór języka angielskiego.

10. Dyrektor Liceum tworzy poszczególne grupy przedmiotowe realizowane w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w przypadku zgłoszenia się co najmniej sześciu kandydatów.

11. Wszystkie decyzje związane z kwalifikacją uczniów do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej podejmuje komisja powołana w tym celu.