Dyrektor XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku

XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im . M. Kopernika ul. gen. Józefa Bema 76 w Warszawie.

Niezbędna dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; pierwsza strona SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła o nr ewidencyjnym 2-5716 z dnia 01.01.2018 została zawarta.