Dyrektor Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Nr 117 ul. gen. Józefa Bema 76 w Warszawie.

Niezbędna dokumentacja:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; pierwsza strona SIWZ, ostatnia strona SIWZ

Publikujemy Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 354554-2016.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej.