Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rada Szkoły

Kompetencje Rady Szkoły określa paragraf 19 Statutu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie.

1. W Liceum działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie (po 6 osób) przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw Liceum, a także:

1) uchwala statut Liceum i jego zmiany,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Liceum i opiniuje plan finansowy Liceum,

3) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w Liceum,

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Liceum z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

5) opiniuje plan pracy Liceum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Liceum,

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Liceum, występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł,

8) w toku obrad rozwiązuje spory wynikłe pomiędzy poszczególnymi organami Liceum.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Szkoły określa regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

– rodzice:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Katarzyna Parysi,

p. Karol Leśniak,

p. Mariusz Łazęcki;

– nauczyciele:

p. Jolanta Drogoń,

p. Aleksandra Zygmund,

p. Agnieszka White,

p. Krystian Pokwiczał,

p. Agnieszka Szymańska,

p. Iwona Berse;

– uczniowie:

Alicja Dejneka,

Michał Ruszkowski,

Konrad Łazęcki,

Joanna Narkiewicz.

 Kontakt z Radą Szkoły: radaszkolykopernikwarszawa@gmail.com