Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekrutacja 2021/2022 dla powracających z zagranicy

Kandydaci do klas pierwszych (w tym klasy MYP – dwuletni program przygotowujący do DP) w systemie czteroletnim. (rok urodzenia 2006 i 2007)

Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy do niżej wymienionych klas w miarę posiadanych miejsc. Kandydatów do liceum obowiązuje sprawdzian pisemny z języka angielskiego zgodnie z informacją poniżej.

Terminarz:

W terminie do 25 czerwca 2021prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

– kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

– kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

– wypełnione zgłoszenie ucznia do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego.

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: itkacz@kopernik.edu.pl 

Test z języka angielskiego odbędzie się: 

7 czerwca 2021 r. godz. zostanie podana najpóźniej dzień przed na stronie internetowej;

25 czerwca 2021 r. godz. 13:00-15:00

oraz

6 sierpnia 2021 r. godz. 10:00-12:00.

Kandydat może przystąpić do testu tylko w jednym terminie.

Kandydaci powracający z zagranicy w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci do liceum powracający z zagranicy przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc.

W celu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły (tel.: +48 22 632 7570) czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej należy umówić z panią sekretarką termin przystąpienia kandydata do egzaminu z języka angielskiego jak powyżej.

Po pozytywnym zaliczeniu powyższego sprawdzianu należy dostarczyć lub przesłać pocztą elektroniczną dokumenty przedstawiające wyniki dotychczasowej edukacji ucznia (ostatnie świadectwo oraz bieżący wykaz ocen). Wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: itkacz@kopernik.edu.pl .

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej, prosimy o skierowanie maila do Pani Agnieszki White na adres awhite@kopernik.edu.pl

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu MYP, prosimy o skierowanie maila do Pani Iwony Berse na adres iberse@kopernik.edu.pl