Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekrutacja dla powracających z zagranicy/przenoszących się z innych szkół w trakcie roku szkolnego lub na kolejne lata edukacji

Kandydaci do klas pierwszych
(w tym IB MYP – 2-letni program przygotowujący do IB DP)
w systemie 4-letnim. 

Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy do poszczególnych klas w miarę posiadanych miejsc.
Kandydatów do liceum obowiązuje sprawdzian pisemny z języka angielskiego zgodnie z informacją poniżej.

Terminarz:

W terminie do 20 czerwca bieżącego roku szkolnego prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

– kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

– kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

– wypełnione zgłoszenie ucznia do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego.

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: szkola@kopernik.edu.pl 

Sprawdzian z języka angielskiego odbędzie się: 

7 czerwca bieżącego roku szkolnego godz. 13:30 (sprawdzian trwa 2 h);

21 czerwca (ostatni dzień bieżącego roku szkolnego) godz. 13:30 (sprawdzian trwa 2 h)

oraz

1 sierpnia br. w ramach rekrutacji uzupełniającej zgodnie z terminarzem godz. 10:00 (sprawdzian trwa 2 h).

Kandydat może przystąpić do testu tylko w jednym terminie.

Kandydaci powracający z zagranicy/przenoszący się z innych szkół w trakcie roku szkolnego lub na kolejne lata edukacji.

Kandydaci do liceum powracający z zagranicy/przenoszący się z innych szkół przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc.

W celu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły (tel.: +48 22 632 7570) czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej należy umówić z panią sekretarką termin przystąpienia kandydata do egzaminu z języka angielskiego jak powyżej.

Po pozytywnym zaliczeniu powyższego sprawdzianu należy dostarczyć lub przesłać pocztą elektroniczną dokumenty przedstawiające wyniki dotychczasowej edukacji ucznia (ostatnie świadectwo oraz bieżący wykaz ocen). Wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: szkola@kopernik.edu.pl .

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB DP),
prosimy o skierowanie maila do Pani Agnieszki White na adres awhite@kopernik.edu.pl

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu Middle Years Programme (IB MYP),
prosimy o skierowanie maila do Pani Iwony Berse na adres iberse@kopernik.edu.pl