Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Misja szkoły

Celem działań organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w Liceum Kopernika jest:

1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych, w szczególności umiejętności językowe pozwalające na używanie języka w różnych kontekstach zawodowych i akademickich;

3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa;

4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej;

5. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur.