Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci, w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

Młody Kopernik

DWUJĘZYCZNE:

1 klasa matematyczno-fizyczna z grupą olimpijską (M);

1 klasa matematyczno-fizyczno-architektoniczna (A) POD PATRONATEM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ;

1 klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna (P1);

1 klasa biologiczno-chemiczna (P2);

1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;

1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (MYP) – z programem MYP (IB Middle Years Programme). Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.


Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz 
– do klasy matematyczno-fizycznej i matematyczno-fizyczno-architektonicznej: z fizyki; 
– do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej i biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; 
– do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; 
– do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii 
– do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2023/24:
– 11 marca 2023, sobota 10:00
– 19 kwietnia 2023, środa 17:30

Planujemy spotkania stacjonarne.

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można dostarczać w formie podpisanych skanów poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@kopernik.edu.pl  (nie wcześniej niż od 15 maja 2023).

Wniosek może być złożony w dniach od 15 maja do 29 maja 2023 do godz. 15:00 w następujący sposób:

  • e-wniosek podpisany profilem zaufanym (nie musi być drukowany – wystarczy, że jest złożony w systemie elektronicznej rekrutacji)
  • wniosek w wersji papierowej (dostarczony osobiście do szkoły lub ewentualnie wysłany na adres rekrutacja@kopernik.edu.pl, jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru)

W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1A, Jan Kowalski 1P1, Jan Kowalski 1P2, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:

https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

W dniach przyjmowania dokumentów Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00-15:00

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych). Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.od 15 maja do 29 maja
do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych
(I termin)
język angielski –  2.06.2023
I tura o godzinie 10:00
II tura o godzinie 13:00
O przydziale uczniów do poszczególnych tur poinformujemy na stronie internetowej najpóźniej dzień przed sprawdzianem.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych14 czerwca do 15:00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie
(II termin)
23 czerwca godz. 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanych w drugim terminie6 lipca godz. 10:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 15 do 29 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 23 czerwca do 12 lipca
do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 23 czerwca do 12 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia21 lipca godz. 9.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 21 lipca do 26 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych27 lipca do godz. 14.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 31 lipca do sierpnia do 2 sierpnia do godz. 15. 00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie3 sierpnia godz. 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych7 sierpnia godz.15:00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15. 00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia9 sierpnia
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 9 sierpnia do 10 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych11 sierpnia o godz.12:00

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas (wynik zawiera punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych):

1A 185,021M       190,341P       184,021G       189,501L       
H 188,07 / N 186,33
1MYP   218,39

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

Więcej informacji pod następującym linkiem: Zasady rekrutacji