Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci, w naszej szkole w roku szkolnym 2024/2025 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

Młody Kopernik

DWUJĘZYCZNE:

1 klasa matematyczno-fizyczno-architektoniczna (MA) z grupami: olimpijską (M) i architektoniczną (A) POD PATRONATEM WYDZIAŁU MATEMATYKI I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ;

1 klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna (P);

1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;

1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (MYP) – z programem MYP (IB Middle Years Programme). Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.


Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz 
– do klasy matematyczno-fizyczno-architektonicznej: z fizyki; 
– do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej i biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; 
– do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; 
– do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii 
– do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2024/25:
– 16 marca 2024, sobota 10:00
– 17 kwietnia 2024, środa 17:30

Planujemy spotkania stacjonarne.

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Wniosek może być złożony w dniach od 15 maja do 29 maja 2024 do godz. 15:00 w następujący sposób:

  • e-wniosek podpisany profilem zaufanym (nie musi być drukowany – wystarczy, że jest złożony w systemie elektronicznej rekrutacji)
  • wniosek w wersji papierowej dostarczony osobiście do szkoły, jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:

https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

W dniach przyjmowania dokumentów Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00-15:00

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych). Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.od 15 maja do 29 maja
do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych
(I termin)
język angielski –  7.06.2024
o godzinie 13:30
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych14 czerwca do 15:00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie
(II termin)
21 czerwca godz. 13:30
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanych w drugim terminie2 lipca godz. 10:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 15 do 29 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 21 czerwca do 10 lipca
do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 21 czerwca do 15 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia19 lipca godz. 12:00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 19 lipca do 24 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych25 lipca do godz. 14.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 29 lipca do 31 lipca do godz. 15. 00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie1 sierpnia godz. 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych5 sierpnia godz.15:00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatoweod 1 sierpnia do 6 sierpnia do godz. 15. 00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia8 sierpnia
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 8 sierpnia do 12 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych12 sierpnia o godz.12:00

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas (wynik zawiera punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych):

1A 188,55
1M 190,04
1P 188,16
1G 186,80
1L 176,71
1MYP 202,73

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy albo tutaj: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17586,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w procesie rekrutacji jest XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Andrzej Rybus-Tołłoczko. Kontakt za pomocą adresu: iod@dbfo-wola.waw.pl.