Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa paragraf 20 Statutu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie.

1. Rada Rodziców Liceum – będące reprezentacją ogółu rodziców uczniów szkół, składają się z jednego reprezentanta rodziców każdego oddziału Szkoły i wspierają działalność statutową

Liceum poprzez:

1) występowanie do Dyrektora Liceum, Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu  sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi Liceum,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli zgodnie z art. 34, ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty taki program polecono wdrożyć,

4) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla  Liceum,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Liceum.

2. Rada Rodziców wyznacza swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców określa: Regulamin Rady Rodziców Liceum, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami prawa ani niniejszym statutem.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Katarzyna Parys,

p. Karol Leśniak,

p. Mariusz Łazęcki;