Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fundacja „Copernicus”

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika „Copernicus” została założona w 1991 roku z inicjatywy rodziców uczniów, jej jedynym celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. M Kopernika w Warszawie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja jest wpisana do rejestru fundacji – KRS w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000109536 z siedzibą ul. Bema 76, 01-225 Warszawa.

Przez wszystkie lata swojego działania Fundacja Copernicus współfinansowała zajęcia z „native speakerami”, językowe oraz dodatkowe (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad oraz matury) dla uczniów naszej Szkoły. W ramach tych działań nadal współfinansowane są zajęcia językowe i dodatkowe uczniów, jak również niektóre sportowe. Fundacja dba również o poprawę stanu technicznego Szkoły poprzez zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego  i  wyposażenia. Fundacja dokonała zakupu m.in. szafek uczniowskich, mebli do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego i kopiarki. W ostatnich latach Fundacja sfinansowała kapitalny remont jednej z łazienek uczniowskich.

Istotnym elementem działań Fundacji jest dofinansowanie prowadzonych przez Szkołę programów międzynarodowych IB MYP i IB DP w zakresie: zakupu pomocy dydaktycznych, kalkulatorów graficznych, anglojęzycznych podręczników oraz literatury. Fundacja współfinansuje również szkolenia nauczycieli wymagane do prowadzenia wyżej wymienionych programów.

Kolejnym działaniem Fundacji jest promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów zewnętrznych – zarówno zdających polską maturę, jak i międzynarodową. Fundacja wspiera również inicjatywy wychowawcze szkoły poprzez analizę tych działań i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli i wychowawców. 

Głównym źródłem dochodów Fundacji są wpłaty dokonywane przez rodziców uczniów, którzy w ten sposób wspierają działania Szkoły. Wszystkie decyzje podejmuje Rada Fundacji, która składa się z 6-9 rodziców uczniów wybieranych zgodnie z zapisami Statutu Fundacji.