Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci,

Młody Kopernik

w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:
DWUJĘZYCZNE1 klasa matematyczno-fizyczna (M); Z PODZIAŁEM NA GRUPY Z MATEMATYKI – W TYM GRUPĘ OLIMPIJSKĄ2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;
MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej – z programem MYP (IB Middle Years Programme).

Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.
Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz  – do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki; – do klasy biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; – do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; – do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii – do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.
Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Wniosek:

Od 17.05.2021 do 31.05.2021 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wraz z rodzicami będą mogli zalogować się/zarejestrować się do systemu, wprowadzić  dane, wybrać szkoły i oddziały – ułożyć listę preferencji i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.


Jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to wypełniony wniosek będzie można złożyć w następujący sposób:

 • podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie     
  albo
 • wydrukowany wniosek, podpisać i  jego scan przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja@kopernik.edu.pl 
  W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP 
  lub
 • wydrukowany wniosek, podpisać i złożyć osobiście w szkole.

Wniosek  musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców (wystarczy jeden podpis rodzica/opiekuna prawnego).
Wszystkie pozostałe dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać w formie  skanów poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@kopernik.edu.plW tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w tym miejscu: prezentacje dla kandydatów i ich rodziców Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV: https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych)od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin)język angielski –  7.06.2021- I tura o godzinie 9:30 – II tura o godzinie 13:30(Sposób podziału na poszczególne tury podamy najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin.)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych17 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.
od 17 czerwca od godz. 10.00  do 21 czerwca  do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin)25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie9 lipca godz. 10.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.
od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowedo 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły ponadpodstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas:

 • 1M       188,17
 • 1P       179,23
 • 1G       185,65
 • 1L        164,89
 • 1MYP  193,49

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2021 r.- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Pismo przewodnie MKO dot. zawodów wiedzy artystycznych i sportowych

Zał. 1 – Wykaz zawodów

Zał. 2 – wykaz zawodów 2016-2019

Zał. 3 – konkursy MKO

Zał. 4 – olimpiady MEN

Najczęściej zadawane pytania.