Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci, w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

Młody Kopernik

DWUJĘZYCZNE1 klasa matematyczno-fizyczna (M);2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;
MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej

– z programem MYP (IB Middle Years Programme).Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.
Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz  – do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki; – do klasy biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; – do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; – do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii – do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Dni otwarte w formie on-line:31 marca 2021 o godz. 17:3021 kwietnia 2021 o godz. 17:30

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

  • Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać w formie podpisanych skanów  elektronicznie poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@kopernik.edu.pl W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:

https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych). Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin)język angielski –  7.06.2021
I tura o godzinie 9:30 (kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę A – M)
II tura o godzinie 13:30
(kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę N – Ż)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych17 czerwca do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin)25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie9 lipca godz. 10.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowedo 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas (wynik zawiera punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych):

1M       188,171P       179,231G       185,651L        164,891MYP  193,49

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.