Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-26

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak transkrypcji starszych materiałów audio-wizualnych

Wyłączenia

Nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • E-mail: sekretariat.BE@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48 22 443 35 00
 • Adres: ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu: Budynek znajduje się przy ulicy Bema 76 .Dojścia piesze są od ulic Wolskiej, Prymasa Tysiąclecia lub Kasprzaka. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewo posadzone na linii dojścia do drzwi wejściowych, słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia. Najbliższa stacja PKP Warszawa Wola znajduje się w odległości do ok.200 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy. Najbliższe przystanki autobusowe/tramwajowe: Sokołowska 01/02 (tramwaj 10, 11, 13 26, 27), PKP Wola Wolska (autobusy 136, 186, 414, 523) znajdują się w odległości do 200 m. Najbliższa stacja metra M2: Metro Płocka lub Metro Młynów znajduje się w odległości około 500 m. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Bema w odległości do 100 m od budynku szkoły oraz na parkingu szkolny jest wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Główne wejście do budynku, zadaszone znajduje się od strony ulicy Bema, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózku (schody). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Jest pętla indukcyjna oraz dostęp do tłumacza języka migowego. Schody w holu głównym znajdują się po lewej i prawej stronie, zabezpieczenie jest tymczasowe, schody prowadzą na cztery kondygnacje. Na parterze (po pokonaniu kilkunastu schodów) znajdują się sekretariat i gabinet Dyrektora szkoły oraz kierownika administracyjno-gospodarczego. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą dookoła budynku oraz częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Wejścia do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia ewakuacyjne są na każdej kondygnacji. Stopnie schodów są proste bez podcięć z czytelnymi oznaczeniami krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze. Budynek nie posiada wind. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza przy sali gimnastycznej. Budynek znajduje się pod opieką Konserwatora zabytków i brak możliwości jego dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie istnieje możliwość powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiających powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.