Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego

w okresie 1.10.2022-31.03.2024 nasza szkoła realizuje projekt Erasmus + Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077053.

Jako organizacja chcemy osiągnąć poprawę kompetencji kluczowych, językowych, metodycznych, wzrost umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, umiejętności psychologicznych, psychofizycznych, i managerskich wśród wychowawców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Oczekujemy osiągnięcia poprawy wizerunku szkoły i relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. Pożądane jest również osiąganie
coraz wyższych wyników nauczania z równoczesnym zachowaniem dobrostanu nauczycieli i uczniów. Jako szkoła kładąca nacisk na kompetencje kluczowe, społeczne, językowe i TIK chcemy być postrzegani jako nowoczesna instytucja edukacyjna, przy zachowaniu tradycji i wypracowanej przez lata pozycji na arenie wiodących liceów. Chcemy, aby naszą szkołę wybierali kandydaci, którzy wiedzą jakie mają cele w swoim życiu i aby mieli pewność, że nasza szkoła pomoże im je zrealizować.

Działania projektowe:
– indywidualne wyjazdy nauczycieli na warsztaty doskonalące metody nauczania w tym nauczanie metodą projektów, stosowanie w szerszym zakresie środków TIK w nauczaniu;

– wyjazdy nauczycieli i pracowników administracji na warsztaty doskonalące umiejętności językowe np. intensywny kurs języka obcego;
– udział kadry zarządzającej i wychowawców w warsztatach doskonalących umiejętności społeczne i menadżerskie z uwzględnieniem kompetencji kluczowych

– wsparcie w warsztacie metodycznym zwłaszcza w zakresie kompetencji społecznych i komunikacyjnych zwłaszcza wychowawców;
– szkolenia pogłębiające kompetencje miękkie zarówno dla wychowawców jak i nauczycieli nie sprawujących funkcji wychowawcy;
– współpraca między nauczycielami różnych przedmiotów i wychowawcami , aby nauczanie i uczenie się przebiegało wnaszej szkole z większymi sukcesami i było postrzegane jako atrakcyjne i skuteczne. W wyniku realizacji mobilności nauczyciele zaangażowani w projekt nabędą i pogłębią swoje umiejętności w zakresie stosowania kompetencji kluczowych, komunikacyjnych, językowych i społecznych. Nauczyciele uczestniczący w projekcie pogłębią wiedzę na temat nauczania swoich przedmiotów w wyżej opisanym aspekcie.

Erasmus+